Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010

Βήμα βήμα η ρύθμιση - ανάσα για τις δόσεις

 Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες για εξωδικαστικό συμβιβασμό από δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους στο πλαίσιο του νόμου περί «Ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», καθώςολοκληρώθηκε η σχετική προετοιμασία των αρμόδιων τραπεζικών υπηρεσιών. 
Το βήμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι το πρώτο της υπαγωγής ενός οφειλέτη στη ρύθμιση, και μόνο αν δεν ευδοκιμήσει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει από τις 3 Ιανουαρίου 2011 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί. Στην περίπτωση που η οφειλή αφορά στεγαστικό δάνειο, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, εφόσον εξυπηρετηθεί το 85% του χρέους σε βάθος 25ετίας, να απαλλαγεί ο οφειλέτης για το υπόλοιπο ποσό. Για άλλου είδους οφειλές από κάρτες, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, οι οφειλέτες μπορούν να απαλλαγούν από τα χρέη τους εφόσον εντός τεσσάρων ετών εξυπηρετήσουν την οφειλή τους, όπως θα την καθορίσει το δικαστήριο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος απαγορεύει ρητά τον πλειστηριασμό της κύριας ή πρώτης κατοικίας του (δηλαδή το μοναδικό σπίτι που του ανήκει, αλλά δεν διαμένει σε αυτό) μέχρι τις 3/2/2011, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Στην περίπτωση δηλαδή ενός άγαμου φορολογουμένου όπου το αφορολόγητο είναι 200.000 ευρώ, η αντικειμενική αξία της κατοικίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 

ευρώ. Πάντως πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές. «Για πρώτη φορά η πολιτεία δίνει στους υπερχρεωμένους πολίτες τη δυνατότητα να ζήσουν και να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς τα δυσβάστακτα βάρη των χρεών», ανέφερε χθες η υπουργός Οικονομίας Λ. Κατσέλη με αφορμή την έναρξη του εξώδικου συμβιβασμού. 

Η γενική γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, για να διευκολύνει την εφαρμογή του νόμου και ειδικότερα των ρυθμίσεων για τον εξώδικο συμβιβασμό, θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τα εξής (www. efpolis.gr): Υπόδειγμα αίτησης δικαστικού συμβιβασμού με σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει στους πιστωτές του κάθε οφειλέτης. 

Οδηγίες για την επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού. 

Κατάσταση με τους φορείς που έχουν δηλώσει ότι θα συνδράμουν τους οφειλέτες στην αξιοποίηση της διαδικασίας εξώδικης ρύθμισης χρεών. 

Προτεινόμενα σχέδια συμβιβασμού (καταβολές σε σταθερές δόσεις, σε ευέλικτες, κ.ά.). 

Για την εφαρμογή του νόμου παρέχονται πληροφορίες από την τηλεφωνική γραμμή της γενικής γραμματείας Καταναλωτή 1520, ενώ από την επόμενη βδομάδα θα λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για την ενημέρωση των οφειλετών για τις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου. «ΤΑ ΝΕΑ», για να διευκολύνουν τους ενδιαφερομένους, δημοσιεύουν σήμερα ένα οδηγό με 15 ερωτήσειςαπαντήσεις. 

ση όλων των πιστωτών και των οφειλών προς αυτούς. Λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης που μπορεί να επιφυλάσσεται ανάλογα με την εξασφάλιση και το είδος της οφειλής, οφειλές προς τον ίδιο πιστωτή από διαφορετική αιτία αναγράφονται ξεχωριστά. 

Τι προβλέπεται για τη ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας;
 

Ο νόμος 3869/2010 προβλέπει τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την εξόφληση οφειλών προς τους πιστωτές. Δίνει όμως τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη. Ο οφειλέτης πρέπει να δηλώνει με την αίτηση αν επιθυμεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση την κύρια ή τη μοναδική κατοικία του. 

Στο πλαίσιο της ελευθερίας που έχουν τα μέρη ως προς το περιεχόμενο του εξώδικου συμβιβασμού δεν εμποδίζονται να συμφωνήσουν την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση και άλλων ακινήτων (λ.χ. ενός αγρού), ιδίως αν από τη ρευστοποίηση αυτών οι πιστωτές δεν θα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και η πρόταση συμβιβασμού του οφειλέτη προσφέρει επαρκές αντιστάθμισμα. 

Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νόμου και έως τις 3/2/2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ή- σε περίπτωση που αυτός δεν κατοικεί σε ιδιόκτητο ακίνητο- του μοναδικού ακινήτου του που μπορεί να χρησιμεύσει ως κατοικία. Μοναδική προϋπόθεση είναι να μην υπερβαίνει σε αξία το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το αφορολόγητο όριο για άγαμο αφορά κατοικία μέχρι 200.000 ευρώ, για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα 250.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα). Οι οφειλέτες έχουν λοιπόν επαρκή χρόνο για να αξιοποιήσουν χωρίς πίεση το στάδιο του εξώδικου συμβιβασμού, αλλά και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση που αυτός δεν ευδοκιμήσει. Εξάλλου και μετά την παραπάνω ημερομηνία η εν λόγω προστασία παρέχεται στον οφειλέτη με αίτηση αναστολής στο Ειρηνοδικείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα πιθανολογήσει απλώς την ευδοκίμηση της αίτησης ρύθμισης των χρεών. 

Τι ισχύει για τους πιστωτές με εμπράγματη εξασφάλιση;
 

Ο νόμος 3869/2010 δεν θίγει τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου πράγματος (π.χ. από την προσημείωση υποθήκης). Ο οφειλέτης πρέπει γι΄ αυτό να λαμβάνει υπόψη στην πρόταση συμβιβασμού την προνομιακή θέση αυτού του πιστωτή. Ετσι, σε περίπτωση που πρόκειται για απαίτηση εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στην κατοικία του οφειλέτη, την οποία επιθυμεί να διατηρήσει, πρέπει να λάβει υπόψη στην πρότασή του την έκταση στην οποία ο ενυπόθηκος πιστωτής έχει διασφαλίσει την ικανοποίησή του και να προτείνει με βάση τις δυνατότητές του την προνομιακή απέναντι στους άλλους πιστωτές ικανοποίηση αυτού του πιστωτή. 

Πότε οφείλουν να απαντούν οι πιστωτές;
 

Οι πιστωτές οφείλουν να απαντούν εντός της εύλογης προθεσμίας που τάσσεται με την πρόταση του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ότι ένας μήνας από την υποβολή της αίτησης είναι επαρκής χρόνος για την απάντηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης μπορεί να θεωρήσει ότι η πρόταση για συμβιβασμό απορρίφθηκε, αν μέρος των πιστωτών δεν αποδέχεται την πρότασή του ή δεν προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν. Αν ο οφειλέτης δεν αποδέχεται τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θεωρείται ότι απέτυχε η επιδίωξη του εξώδικου συμβιβασμού. Αν κάποιος πιστωτής συνεχίζει μετά την πρόταση υποβολής συμβιβασμού την αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της πρότασης. 

Υπάρχει ελευθερία στην επιλογή του είδους του συμβιβασμού; 
 

Κατά το στάδιο επιδίωξης εξώδικου συμβιβασμού οφειλέτης και πιστωτές είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν ό,τι κρίνουν προς το συμφέρον τους. Δεν δεσμεύονται από το πρότυπο που καθιερώνεται για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών. Δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν το σύστημα των σταθερών μηνιαίων καταβολών. Μπορούν έτσι να ακολουθήσουν εναλλακτικές δυνατότητες, λ.χ. να συμφωνήσουν καταβολές σε ευέλικτες δόσεις κ.λπ. 

Πώς γίνεται η σύνταξη πρακτικού επίτευξης συμβιβασμού; 
 

Για τον συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο ειρηνοδίκη. Δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτική για την ισχύ του συμβιβασμού η επικύρωσή του από το δικαστήριο. 

Η αποτυχία της προσπάθειας συμβιβασμού αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα ή του δικηγόρου που συνδράμει τον οφειλέτη. Δεν χρειάζεται να εκτεθούν σε αυτήν οι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία της. 

Για να μπορεί ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο για ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010 πρέπει η προσπάθεια του δικαστικού συμβιβασμού να έχει γίνει το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. 

Συμφέρει τα δύο μέρη ο συμβιβασμός;
 

Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι και κίνητρα, τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους πιστωτές, για να αξιοποιήσουν τη φάση του εξώδικου συμβιβασμού. Ενδεικτικά: 

Για τους οφειλέτες: Μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη ρύθμιση, να συμφωνήσουν μηνιαίες, άλλες περιοδικές ή εφάπαξ καταβολές, τη μείωση των χρεών με παροχή εγγυήσεων, την προστασία από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων πέραν αυτών που προβλέπει ο νόμος, να αποφύγουν το όποιο κόστος θα συνεπαγόταν η περαιτέρω διαδικασία, να αποφύγουν μακρόχρονη παραμονή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και τη δημοσιότητα της υπαγωγής σε ρύθμιση, να αποφύγουν τους περιορισμούς στην υποβολή νέας αίτησης (καθώς το δικαίωμα ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη δίνεται μόνο μία φορά) κ.ά. 

Για τους πιστωτές: Μπορούν να επιτύχουν την ταχύτερη έναρξη αποπληρωμής του χρέους, να αποκομίσουν ομοίως οφέλη μέσα από την ευέλικτη αποπληρωμή του, να επιτύχουν την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ποσοστού του χρέους από αυτό το οποίο θα επιτύγχαναν στο δικαστήριο, να επιτύχουν εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα κ.ά. 

Οι οφειλέτες πρέπει να εκτιμούν και να σταθμίζουν με προσοχή αν μπορούν πράγματι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με τον εξώδικο συμβιβασμό, καθώς η αδυναμία ανταπόκρισης μπορεί να οδηγήσει στην έκπτωση από τη ρύθμιση και από την απαλλαγή του μέρους των χρεών που αυτή αφορούσε. 

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
δίνεται η δυνατότητα, εφόσον εξυπηρετηθεί το 85% του χρέους σε μια 25ετία, να απαλλαγεί ο οφειλέτης για το υπόλοιπο ποσό

Στέγνωσε από δάνεια η αγορά
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ασφυξία άνευ προηγουμένου για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς τα νέα δάνεια δίνονται με το σταγονόμετρο και οι τράπεζες κρατούν κλειστούς τους κρουνούς της ρευστότητας. 

Την αλγεινή κατάσταση επιβεβαιώνουν για ακόμη έναν μήνα τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η πιστωτική επέκταση έπεσε στο πρωτοφανές χαμηλό ποσοστό του 2% στο τέλος Ιουλίου. Μάλιστα, οι προβλέψεις κάνουν πλέον λόγο για μηδενική- ή και αρνητική- πιστωτική επέκταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αυτό, ενώ από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των δανείων μειώθηκε σε 2% τον Ιούλιο από 2,4% τον Ιούνιο και 4,2% τον Δεκέμβριο του 2009. 
15 ερωτήσεις- απαντήσεις για όσους χρωστούν

Ποιοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου;
 

Ολα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. Αντιθέτως, οι μικρέμποροι που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα εμπίπτουν στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Πρέπει λοιπόν στην αίτηση να αναφέρεται το επάγγελμα του αιτούντος τη ρύθμιση οφειλέτη. 

Ποια χρέη αφορά;
 

Ολα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές, θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που ανελήφθησαν για να υποβάλει την αίτηση. 

Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση; 
 

Οταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση είναι αυτό να μην έχει γίνει με δόλο. 

Επισήμανση: Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.


 Είναι υποχρεωτική η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού; 
 

Πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές. Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θα βρει σχετικές οδηγίες και υπόδειγμα για την υποβολή της αίτησης εξώδικου συμβιβασμού. 

Ποιος συνδράμει την προσπάθεια συμβιβασμού;
 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ενωση Καταναλωτών που έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρος. 

Πώς αρχίζει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός; 
 

Η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού αρχίζει με την πρόταση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του για τη ρύθμιση των οφειλών που μπορεί να εξυπηρετήσει. Προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους πιστωτές να αξιολογήσουν την πρότασή του και να αποφασίσουν αν θα την αποδεχθούν ή όχι, πρέπει να παρουσιάσει με ειλικρίνεια και ορθότητα την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση ώστε να εκτιμηθούν οι ανάγκες του, αναλυτική κατάσταση με το σύνολο των υποχρεώσεών του προς τους πιστωτές και την οικονομική του κατάσταση (εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία) ώστε να εκτιμηθούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης των χρεών. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) έχει εκδώσει σχετικό έντυπο/υπόδειγμα για να διευκολύνει τον οφειλέτη στη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και στη διατύπωση της πρότασής του για τη ρύθμιση των χρεών (το σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΚ, www. efpolis. gr). Το έντυπο δεν είναι δεσμευτικό για τον οφειλέτη ή οποιονδήποτε φορέα που μπορεί να ακολουθεί δικό του υπόδειγμα. 

Ποιες πληροφορίες υποχρεούνται να δώσουν οι πιστωτές; 
 

 Για να περιγράψει ο οφειλέτης πλήρως και σωστά τις υποχρεώσεις του χρειάζεται συχνά επικαιροποιημένη πληροφόρηση από τους πιστωτές. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, ο νόμος 3869/2010 προβλέπει ρητά (στο άρθρο 2 παρ. 4) την υποχρέωσή τους να χορηγούν δωρεάν- και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος- αναλυτική κατάσταση των οφειλών του αιτούντος κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με πρόστιμο έως 10.000 ευρώ. Πάντως, αν ο οφειλέτης δεν έχει για οποιονδήποτε λόγο ακριβή εικόνα της οφειλής του προς κάποιον πιστωτή, μπορεί κατά το στάδιο αυτό να στηριχθεί κατ΄ αρχάς στην προσωπική εκτίμησή του με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και να προβεί σε διορθώσεις κατά την εξέλιξη της διαδικασίας του συμβιβασμού. 

 Με ποιον τρόπο υποβάλλεται η αίτηση;
 

Η αίτηση με την πρόταση συμβιβασμού υποβάλλεται ή αποστέλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους πιστωτές (π.χ. φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και πάντως δεν χρειάζεται να ακολουθείται κάποια τυπική διαδικασία (π.χ. εξώδικο, συστημένη επιστολή). Δεν αποκλείεται και η κατ΄ αρχάς προφορική μόνο προσέγγιση ενός πιστωτή, στην περίπτωση ιδίως που αυτός εμφανίζεται απρόθυμος για τη συζήτηση οποιασδήποτε συμβιβαστικής πρότασης.

 Πρέπει να είναι ακριβής η περιγραφή της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης; 
 


Ο οφειλέτης πρέπει να περιγράψει την οικογενειακή του κατάσταση και τα προστατευόμενα μέλη (ανήλικα παιδιά, σπουδαστές, στρατιώτες, ενήλικοι συγγενείς με αναπηρία κ.ά.) ώστε να εκτιμηθεί το ποσόν το οποίο χρειάζεται για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών του. 

Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να περιγράψει τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου, απλώς το μηνιαίο εισόδημα ή τη συνεισφορά του στις οικογενειακές δαπάνες. Τα εισοδήματα του/της συζύγου ενδιαφέρουν για να καθοριστεί η συνεισφορά του στις οικογενειακές δαπάνες και να εκτιμηθεί το περίσσευμα που μπορεί να διαθέτει ο οφειλέτης για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων.

ΤΑ ΝΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...