Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Πώς θα ελέγξετε και θα διορθώσετε το εκκαθαριστικό του ΦΑΠ

Τη δυνατότητα να διορθώσετε λάθη που εντοπίσατε στα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012 παρέχει το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να σάς δώσει τη δυνατότητα να γλιτώσετε από άδικες φορολογικές επιβαρύνσεις.


Διορθωτική δήλωση

Εφόσον έχετε διαπιστώσει ότι ορισμένα από τα στοιχεία των ακινήτων σας, όπως αποτυπώνονται στο εκκαθαριστικό του Φ.Α.Π. του 2011 ή του 2012, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε χειρόγραφα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το οικείο έτος. Το λάθος μπορεί να έχει γίνει είτε διότι εσείς τα δηλώσατε λανθασμένα στο Ε9 είτε διότι δεν καταχωρήθηκαν ορθά από το υπουργείο Οικονομικών στο ηλεκτρονικό «περιουσιολόγιο» που καταρτίστηκε με βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών.

Τι μπορείτε να διορθώσετε

Με τη δήλωση αυτή, μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη που εντοπίσατε στα στοιχεία των ακινήτων σας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων:

α) να προσθέσετε ή να διαγράψετε ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης

β) να τροποποιήσετε στοιχεία ακινήτου.

Τα δικαιολογητικά

Στην τροποποιητική δήλωση που θα υποβάλετε, χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πρέπει να αναγράψετε, στο πεδίο «σημειώσεις φορολογουμένου», τον λόγο για τον οποίο μεταβάλλεται η περιουσιακή σας κατάσταση. Επίσης πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία του αντίστοιχου εγγράφου, καθώς και να προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά.

Αν, για παράδειγμα, έχετε διαπιστώσει ότι έχετε δηλώσει, κατά λάθος, ως «οικόπεδο εντός σχεδίου» μια εδαφική έκταση που βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως (στον πίνακα 1 του Ε9 αντί στον πίνακα 2) τότε μαζί με την τροποποιητική δήλωση Ε9 που θα υποβάλετε πρέπει να επισυνάψετε το συμβόλαιο αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου καθώς και βεβαίωση της πολεοδομίας ότι η περιοχή είναι σχεδίου πόλεως.

Τέσσερις μήνες περιθώριο

Δικαίωμα να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση Ε9 για να διορθώσετε τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης που απεικονίζονται στα εκκαθαριστικά του Φ.Α.Π. των ετών 2011 και 2012, χωρίς να επιβαρυνθείτε με πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα, έχετε μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του κάθε εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π.

Στις περιπτώσεις αυτές οι διορθώσεις θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, εκκαθαρίζονται, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.

Προσθήκη στοιχείων η οποία αυξάνει τη φορολογητέα αξία και τον τελικό οφειλόμενο φόρο.
Εφόσον υποβάλλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων για να προσθέσετε φορολογητέα ύλη, δηλαδή για να δηλώσετε πρόσθετα στοιχεία τα οποία αυξάνουν τη φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας σας και ανεβάζουν το ποσό του συνολικού Φ.Α.Π. που οφείλετε, η νέα εκκαθάριση του φόρου διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή στοιχείων (ανάκληση φορολογητέας ύλης), η οποία επιφέρει μείωση της φορολογητέας αξίας και του οφειλόμενου φόρου.
Εφόσον υποβάλλετε ανακλητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, δηλαδή εφόσον με τη νέα δήλωση ανακαλείτε φορολογητέα ύλη με την έννοια ότι διαγράφετε ένα ή περισσότερα ακίνητα ή τροποποιείτε τα στοιχεία ακινήτου προκαλώντας μείωση της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας σας και του τελικού αναλογούντος φόρου, τότε για την αποδοχή της δήλωσης αυτής πρέπει να αποφασίσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Εφόσον η ανακλητική δήλωση γίνει αποδεκτή, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης Ε9 και να εκδώσει νέο εκκαθαριστικό Φ.Α.Π. σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον η ανακλητική δήλωση δεν γίνει αποδεκτή, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να σας ενημερώσει επί αποδείξει και από τη στιγμή που θα παραλάβετε την αρνητική απάντηση έχετε προθεσμία 30 ημερών για να προσφύγετε κατά της απορριπτικής απόφασης, ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου.

Ταυτόχρονη προσθήκη και αφαίρεση στοιχείων.

Εφόσον υποβάλλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων με την οποία εν μέρει προσθέτετε και εν μέρει αφαιρείτε (ανακαλείτε) φορολογητέα ύλη, τότε εφόσον η αφαίρεση (ανάκληση) της φορολογητέας ύλης γίνει αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. οφείλει να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης δεν γίνει αποδεκτή, η δήλωση θα εκκαθαριστεί ως συμπληρωματική, δηλαδή θα αναγνωριστεί μόνο η προσθήκη φορολογητέας ύλης κι όχι καί η αφαίρεση!

Για το γεγονός αυτό, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά, επί αποδείξει. Από τη στιγμή που θα ενημερωθείτε έχετε προθεσμία 30 ημερών για να προσφύγετε κατά της απορριπτικής απόφασης, ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου.

Διόρθωση φορολογητέας αξίας

Εάν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων σας, όπως απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του Φ.Α.Π., είναι ορθά, αλλά αμφισβητείτε τη φορολογητέα αξία τους, όπως έχει προσδιοριστεί και αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π., μπορείτε να υποβάλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για νέο υπολογισμό της αξίας των ακινήτων και νέα εκκαθάριση της δήλωσης Ε9. Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Φ.Α.Π.

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης θα αποφασίσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Εφόσον η αίτησή σας γίνει αποδεκτή, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης Ε9 σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να σας ενημερώσει επί αποδείξει. Από τη στιγμή που θα ενημερωθείτε έχετε προθεσμία 30 ημερών να προσφύγετε κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.

Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή, λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, η ορθή εκκαθάριση πραγματοποιείται, μετά τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Γ.Γ.Π.Σ., κατόπιν ενημέρωσής της από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

money-money.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...