Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Οργιάζει η νοθεία στα καύσιμα

Έντονα φαινόμενα νοθείας δείχνει η ανάλυση δειγμάτων καυσίμων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τη διαφορά ειδικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει για ένα διακριτό καύσιμο που έχει διαφορετικό συντελεστή ΕΦΚ ανάλογα της χρήσεως αυτού, για παράδειγμα ντίζελ οχημάτων με  ντίζελ θέρμανσης και ντίζελ ναυτιλίας. Τα κεντρικά εργαστήρια ελέγχου καυσίμων εξέτασαν μόνο το 2010, 1800 δείγματα τα οποία προσκομίστηκαν από τις δειγματοληπτικές αρχές της χώρας. Τα δεδομένα του Γενικού Χημείου του Κράτους δείχνουν για το έτος 2010, μια νοθεία-μη κανονικότητα καυσίμων της τάξης του 17%, ποσοστό που παρουσιάζεται βεβαίως αυξημένο λόγω του ότι το εξεταζόμενο δείγμα καυσίμου τις περισσότερες φορές είναι ένα ύποπτο και όχι τυχαίο δείγμα που έχει προσκομιστεί από τις δειγματοληπτικές αρχές για την επίσημη γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους''.

Αυτά ανέφερε στην ομιλία του ο χημικός μηχανικός Ph.D. κ. Σ. Λεκάτος της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους του υπουργείο Οικονομικών σε εσπερίδα με τίτλο: ''Χημεία - η ζωή μας, το μέλλον μας'' που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με τις ενώσεις καταναλωτών με αφορμή τον εορτασμό της φετινής χρονιάς ως Διεθνές έτος Χημείας .


Στη συνέχεια ο κ. Λεκάτος έκανε αναφορά το νέο σύστημα ελέγχου καυσίμων που αρχίζει να εφαρμόζεται από το Γ.Χ.Κ. Υπενθύμισε ότι το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας καυσίμων - Σ.Π.Π.Κ. - (βενζίνης οχημάτων και ντίζελ κίνησης) θεσμοθετήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), και αφορά σε ελέγχους καυσίμων οχημάτων που πωλούνται από τα πρατήρια όλης της ελληνικής επικράτειας. Για τη δειγματοληψία αλλά και τις εξεταζόμενες εργαστηριακές δοκιμές εφαρμόζεται το τεχνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14274. Εξετάζονται, τουλάχιστον 50 δείγματα για κάθε περίοδο (θερινή και χειμερινή) και για κάθε κατηγορία καυσίμου. Η Διεύθυνση Πετροχημικών δίνει εντολή στους αρμόδιους φορείς για τη δειγματοληψία καυσίμων. Γίνεται στατιστική επεξεργασία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που εκτελούνται στα κεντρικά εργαστήρια ελέγχου καυσίμων και στέλνεται ετήσια έκθεση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρμόδιες δειγματοληπτικές αρχές επιβάλλουν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση μη κανονικότητας-νοθείας δειγμάτων. Με αυτό το σύστημα (εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε λόγω της Οδηγίας 2003/17/ΕΚ) επιτυγχάνεται η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία δειγμάτων που γίνεται με βάση την κατανάλωση των καυσίμων οχημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώθηκε στη συνέχεια ότι στην ελληνική αγορά καυσίμων, τα καύσιμα είναι 'κανονικά' όταν ικανοποιούν πλήρως τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Αναφέρθηκε μια προτεινόμενη εισήγηση σχεδίου προδιαγραφών βενζινών που πρόκειται να υποβληθεί στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για θεσμοθέτηση και επισημάνθηκε ότι οι βενζίνες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα τόσο η 95 οκτανίων όσο και η 100 οκτανίων είναι βενζίνες που παράγονται στα διυλιστήρια βάσει των εκάστοτε καθορισμένων θεσμοθετημένων προδιαγραφών που όμως παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους ως προς τα διαφορετικά χημικά πρόσθετα που εισάγονται από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και που ενεργούν κυρίως ως απορρυπαντικά των κινητήρων των οχημάτων. Τα είδη αυτά διακρίνονται από τις απλές αμόλυβδες 95 οκτανίων λόγω ξεχωριστής και διακριτής ανάλογα με την εταιρεία εμπορικής ονομασίας

Έγινε αναφορά στα μέτρα που μπορεί να λάβει ο καταναλωτής όταν υποπτευθεί ότι το καύσιμο που αγόρασε είναι πιθανώς νοθευμένο και μη κανονικό (πχ καταγγελία στο τηλέφωνο 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή κλπ) και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ανανεώσιμα καύσιμα που ήδη κυκλοφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη είναι τα δυο σπουδαιότερα ανανεώσιμα καύσιμα και όπως αναφέρθηκε το ελληνικό κράτος είναι το μόνο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., στο οποίο δεν έχει γίνει ακόμη η εισαγωγή στην αγορά των καυσίμων της βιοαιθανόλης. Ωστόσο, σύντομα επιβάλλεται η εισαγωγή της βιοιαθανόλης στην Ελληνική αγορά γιατί πρέπει να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 2009/28 και 2009/30. Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28 πρέπει μέχρι το 2020 να γίνει αντικατάσταση του 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, ενέργεια από βιομάζα) ενώ συνάμα το 10% της ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από κατανάλωση βιοκαυσίμων.

Οι στόχοι της ΕΕ είναι μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα μεταφορών, απεξάρτηση από το αργό πετρέλαιο, προστασία κατά της αλλαγής του κλίματος από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στο πρόγραμμα της εσπερίδας περιλαμβάνονταν εισηγήσεις από το χώρο των τροφίμων και ποτών, καυσίμων και βιομηχανικών προϊόντων αλλά και περιβαλλοντικών θεμάτων. Εμπειρογνώμονες χημικοί ενημέρωσαν το καταναλωτικό κοινό με ποιους τρόπους μπορεί η χημεία να αποκωδικοποιήσει και να ελέγξει τη σύσταση των παραπάνω αγαθών, και κατά συνέπεια να αποτρέψει την κυκλοφορία ακατάλληλων για κατανάλωση προϊόντων. Του επισήμαναν επίσης ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι ανά κατηγορία προϊόντος, τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα.
Κατευθύνσεις δόθηκαν επίσης για το πώς μπορεί ο καταναλωτής να προστατεύσει ο ίδιος τον εαυτό του μέσω της σωστής ανάγνωσης των ενδείξεων συσκευασίας, σημάτων κινδύνου και οδηγιών χρήσης των αγαθών που χρησιμοποιεί και καταναλώνει, ενώ του κοινοποιήθηκαν τρόποι δράσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν καταγγελίες και παροχή πληροφοριών.

Τέλος ενημέρωση έγινε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση διακίνησης επικινδύνων για την ανθρώπινη υγεία προϊόντων, εντός της κοινότητας: το σύστημα RASFF για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και το σύστημα RAPEX για τα καταναλωτικά προϊόντα γενικότερα.

enimerwsi.com
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...